Polityka prywatności DBT Polska sp. z o.o. oraz serwisu internetowego PSYCHOTERAPIA.WS

Niniejszy Serwis Internetowy PSYCHOTERAPIA.WS prowadzi DBT Polska Sp. z o. o, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa, Numer KRS: 0000721440 REGON: 369596490, NIP: 5213815556  „DBT Polska”

Ponieważ od  25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
DBT Polska sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w zależności od zakresu współpracy i udzielonych zgód, m. in. aby skontaktować się z Państwem w celu zapisu na pomoc psychologiczną, terapię, czy trening grupowy, wystawiać faktury, kontaktować się mailowo, telefonicznie i smsowo w celach prowadzenia terapii (zadania domowe, przypomnienia o wizytach), a także by informować Państwa o naszych usługach oraz wprowadzanych nowościach (o ile wyrazili Państwo zgodę).
Informacje dotyczące plików cookies (ciasteczek znajdują się na innej stronie). Stronę psychoterapia.ws założyła i prowadzi Vivian Fiszer, która jest prezesem zarządu firmy DBT Polska sp. z o.o., ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679 Warszawa, NIP 5213815556.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji naszych usług danych i nie wyrażą Państwo zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Państwem współpracy. Ta strona zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w DBT Polska oraz na stronie psychoterapia.ws. 
Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo dla jakich celów i jak długo DBT Polska przetwarza lub będzie przetwarzało Państwa dane osobowe. Dowiedzą się Państwo, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw mogą skorzystać w związku z przetwarzaniem tych danych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

ochrona danych osobowych naszych Pacjentów i użytkowników serwisu jest dla nas bardzo ważna, dlatego przesyłamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w DBT Polska sp. z o.o., m.in.:
• jakie dane i w jakim celu przetwarzamy,
• kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych,
• jakim podmiotom dane mogą być udostępnione,
• jakie są Państwa prawa,
• w jaki sposób łatwo zarządzać swoimi zgodami marketingowymi.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DBT Polska z siedzibą w Warszawie:
adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 58A, 02-679 Warszawa, telefon: (+48) 507507882, e-mail: info@centrumdbt.pl
2. DBT Polska – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w DBT Polska sprawuje Vivian Fiszer: adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 58A, 02-679 Warszawa, e-mail: info@centrumdbt.pl

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
4. DBT Polska gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych i uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli DBT Polska będzie chciało przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaną Państwo wtedy odrębnie poinformowani o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez DBT Polska pod kątem zgodności z przepisami. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych
i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania danych na https://psychoterapia.ws/ochrona-danych

CEL WYJAŚNIENIE PODSTAWA PRAWNA CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1. Zawarcie, należyte wykonanie, lub inne czynności niezbędne do realizacji procesu pomocy psychologicznej lub szkolenia. Chodzi tu o wszelkie czynności związane z diagnozą, zapisem na spotkanie z psychologiem, lub szkolenie, rozpatrywania reklamacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z pomaganiem lub szkoleniem, a także czynności w celu realizacji za pośrednictwem DBT Polska umów z innymi podmiotami, np. Wystawianie i nadzór nad fakturami przez księgową. 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenie MZ z 21 lipca 2010 ( Dz. U.10.131.888) 

1.pomoc psychologiczna
Do czasu zakończenia pomocy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, np. okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat. 2.szkolenia 

 

a) Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. 

Marketing produktów i usług DBT Polska Chodzi tu o (w przypadku uzyskania stosownej zgody), marketing DBT Polska, np. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)  Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Realizacja komunikacji lub dostarczania usług (strona internetowa, Facebook, messenger itp) Przetwarzamy Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron internetowych oraz portali społecznościowych. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)  Przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu. 

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?
5. DBT Polska przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach online, papierowe formularze, testy i kwestionariusze, oraz wywiad, czy rozmowa).

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?
6. W zależności od łączących Państwa z DBT Polska relacji (pomoc psychologiczna lub szkolenie), DBT Polska może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub osób trzecich:
a)  dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania), 
b)  dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), 
c)  dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL), 
d)  dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia), 
e)  dane finansowe (np. numer konta bankowego, szczegóły dotyczące płatności, numer NIP), 
f)  dane kontraktowe (np. szczegóły zawartego kontraktu terapeutycznego, lub innych umów), 
g)  dane kliniczne i zdrowotne (np. dane dotyczące diagnozy, chorób, historii życia, uzależnień),
h)  dane behawioralne i społecznościowe (np. dane z Facebooka i innych portali społecznościowych, z naszego fanpage, messengera),
i)  dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej komunikacji), 
j)  dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem spotkań-lub szkolenia- za oddzielną, pisemną zgodą i z uprzedzeniem, że nagranie będzie się odbywać),
k)  dane dotyczące powiązań rodzinnych (np. informacje niezbędne do realizacji interwencji kryzysowej, przekazania dokumentacji na wypadek śmierci).

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?
7. Dostęp do Państwa danych osobowych – będą mieć wyłącznie psychologowie zrzeszeni na stronie psychoterapia.ws i upoważnieni przez DBT Polska pracownicy (np. superwizor, recepcjonistka) oraz nasi partnerzy (np. księgowa) i wyłącznie
w niezbędnym zakresie.Terapia DBT jest prowadzona w zespole i w ramach zespołu możemy dzielić się informacjami na temat Państwa. Dokładamy wszelkich starań, by gdzie się da Państwa dane anonimizować (np. W trakcie superwizji nie wspominamy Państwa danych osobowych).
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)  organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. (Możemy informacje na Państwa temat przekazać organom regulacyjnym, prawnym, organom ścigania i innym podmiotom w odpowiedzi na wezwanie sądowe).
b)  podmioty, którym DBT Polska powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, aplikacje online przetwarzające dane. Wszyscy nasi partnerzy wybrani zostali biorąc pod uwagę zgodność ich usług z RODO,
c)  podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne nie są szyfrowane),
d)  podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne, sąd, ubezpieczyciel prawny (możemy na przykład, w stosownych przypadkach, wymieniać z innymi podmiotami informacje o terapii i Państwa danych jeśli zaskarżą nas Państwo w sądzie.
e)  podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, 
f) Możemy informacje na Państwa temat przekazać gdy w dobrej wierze uznamy, że zachodzi konieczność: zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego (np.możemy wezwać karetkę pogotowia, jeśli uznamy, że są Państwo zagrożeni samobójstwem, a nie mamy z Państwem kontaktu; możemy skontaktować się z Państwa bliskimi w sytuacji zagrożenia Państwa zdrowia lub życia).

Realizacja praw
9. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
a)  przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b)  jeśli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane przez DBT Polska są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c)  mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d)  mają Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
f)  mają Państwo również prawo do otrzymania od DBT Polska Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych 
do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami, 

h)  w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możecie Państwo wycofać w Gabinecie, przez telefon, oraz mailem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

10. W przypadku procesu pomocy psychologicznej lub szkolenia podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez DBT Polska Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Szczegóły dotyczące Państwo praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziecie Państwo na https://psychoterapia.ws/polityka-prywatnosci

13. Tak więc mają Państwo lub Państwa przedstawiciel ustawowy pełne prawo otrzymać opinię psychologiczną, a więc wnioski z przebiegu terapii oraz zaświadczenie potwierdzające odbywanie terapii w wymienionym okresie. Nie jest możliwe uzyskanie szczegółowej dokumentacji (szczegółowe dane zebrane w procesie diagnozy jak i dane z sesji). Jest to materiał poufny, wyłącznie dla użytku wewnętrznego dla celów planowania i prowadzenia sesji oraz superwizji. (Dz. U 2010 nr 252 poz. 1697)

Szczegółowe informacje i aktualizacje tych informacji, ale pozostające zgodne z ustawą mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://psychoterapia.ws/polityka-prywatnosci

Zapisz się na nasz Newsletter

nowości dotyczące psychologii, szkoleń, wydarzeń i konferencji

Udało Ci się zapisać!