Regulamin Zakupów

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PSYCHOTERAPIA.WS

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Serwis Internetowy PSYCHOTERAPIA.WS prowadzi Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa, NIP: PL 5212967519, regon: 361275728, „Centrum DBT Emocje”

2. Kontakt w sprawach reklamacji, rezygnacji, realizacji prawa konsumentów odstąpienia od umowy należy kierować na adres:
Vivian Fiszer, Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa, bądź do: Anita Kręgielewska tel. 536-594-551
e-mail: anita.kregielewska@gmail.com

3. Definicje
a) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła usługi szkoleniowe lub terapeutyczne (udział w kursie, szkoleniu, seminarium, konferencji, superwizji, grupie terapeutycznej, psychoterapii indywidualnej).
b) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych lub terapeutycznych.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług szkoleniowych oraz psychoterapeutycznych organizowanych w postaci transakcji on-line na stronie www Centrum DBT Emocje, znajdującej się pod domeną psychoterapia.ws.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum DBT Emocje, danych osobowych.

3. Sprzedaż usług szkoleniowych i psychoterapeutycznych odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Centrum DBT Emocje, a Użytkownikiem.

4. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w szkoleniu lub psychoterapii odbywa się za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie psychoterapia.ws lub telefonicznie u organizującego szkolenie lub prowadzącego terapię. Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem kursu lub do wyczerpania dostępnych wolnych miejsc na danym kursie.
Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum DBT Emocje, oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

5. Po wysłaniu formularza zakupu Usługi Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie lub psychoterapię przelewem bankowym płatności minimum na 7 dni przed szkoleniem, a najpóźniej w dniu szkolenia.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.

7. Ceny usług świadczonych przez Serwis są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

2. Centrum DBT Emocje, nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne na konto, Vivian Fiszer CENTRUM DBT EMOCJE, ul. Kaczmarskiego 58A/104
02-679 Warszawa, NIP: PL 5212967519, nr konta (Deutsche Bank) 83 1910 1048 2753 2109 3609 0001 .

2. Wynagrodzenie składa się z bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 % ceny szkolenia, lub psychoterapii, zadatek gwarantuje miejsce w danej edycji kursu lub psychoterapii i pokrywa przedpłaty, które reguluje Centrum DBT Emocje, na poczet szkolenia.

3. W wypadku jednodniowych seminariów, szkoleń, konferencji i warsztatów wynagrodzenie należne Centrum DBT Emocje jest płatne na podstawie faktury pro forma wystawionej z terminem płatności na 7 dni przed szkoleniem, a najpóźniej w dniu szkolenia.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: anita.kregielewska@gmail.com lub przesyłać listem poleconym na adres: Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c. żądanie Użytkownika.

3. Centrum DBT Emocje, rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni Centrum DBT Emocje, nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

§ 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE SZKOLENIOWEJ

1. Rezygnację z uczestnictwa w usłudze szkoleniowej należy zgłosić Centrum DBT Emocje na adres email : anita.kregielewska@gmail.com mailowo lub listem poleconym na adres: Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa.

2. W przypadku rezygnacji zadatek nie zostanie zwrócony, za wyjątkiem sytuacji losowych takich jak: choroba; śmierć osoby bliskiej (małżonka, wstępnego, wstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu); konieczność wywiązania się z obowiązków wobec organów władzy publicznej, takich jak stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka, o której uczestnik dowiedział się po dokonaniu rejestracji.

3. W wypadku rezygnacji z przyczyn losowych wskazanych powyżej, powoływane okoliczności należy udokumentować.

4. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą wartości zajęć, w których uczestniczył. Z opłaty tej zwolnione są osoby, które rezygnują ze szkolenia z przyczyn losowych wskazanych powyżej.

5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Centrum DBT Emocje na podany w regulaminie adres email lub listem poleconym na wskazany w regulaminie adres.

6. W przypadku odwołania usługi szkoleniowej (z przyczyn losowych, poniżej 20 Użytkowników zapisanych na szkolenie) lub zmiany jej terminu, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Centrum DBT Emocje umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do jego odstąpienia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Centrum DBT możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: Centrum DBT Emocje, ul. Kaczmarskiego 58a/104, 02-679, Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres: anita.kregielewska@gmail.com

4. Centrum DBT Emocje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Centrum DBT Emocje, dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum DBT Emocje.

2. Przy składaniu zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum DBT Emocje, swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum DBT Emocje, może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Centrum DBT Emocje, przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i świadczenia usług na odległość oraz drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga elektroniczną.

4. Centrum DBT Emocje, zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Centrum DBT Emocje, uprzedza i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych grup, szkoleń i seminariów w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Centrum DBT Emocje, winy nie ponosi (np. choroba wykładowcy, terapeuty, wypadek komunikacyjny, awaria etc).
Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Centrum DBT Emocje, kurs, szkolenie, czy grupa nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu kursu nie stanowi zmiany umowy o organizację i przeprowadzenie kursu. O zmianie terminu i nowym terminie kursu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Centrum DBT Emocje,.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

4. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. Centrum DBT Emocje, dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Centrum DBT Emocje, nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

6. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Centrum DBT Emocje, statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum DBT Emocje, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum DBT Emocje, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum DBT Emocje,.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2017 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

Polityka Prywatności (pliki cookie) na osobnej podstronie

Zapisz się na nasz Newsletter dotyczący wydarzeń DBT

Dostaliśmy Twój zapis!